ตัวชี้วัดย่อย : เหตุภัยพิบัติธรรมชาติ - หินร่วง (SOE65)